Termoizolacioni malteri

Termoizolacioni malteri

Pod termoizolacionim malterima podrazumevaju se kompozitni materijali male zapreminske mase (ispod 1000 kg/m3). Smanjenje zapreminske mase maltera postiže se na sledeće načine:

■    korišćenjem “lakog” agregata (punioca) i/ili

■    povećanjem poroznosti.

“Laki” agregati su materijali mineralnog ili organskog porekla koji imaju malu zapreminsku masu. Pošto je učešće punioca u ukupnoj zapremini maltera veliko (>60%), smanjenjem zapreminske mase agregata značajno se smanjuje i zapreminska masa maltera. Perlit, ekspandirani polistiren, ekspandirana glina, vermikulit, granulisana mineralna vuna, šljaka i tuf su materijali koje se najčešće koriste kao agregat. U praksi se za spravljanje termoizolacionih maltera za malterisanje fasadnih zidova najviše koristi ekspandirani perlit kao pesak veličine zrna do 1 mm.

Drugi način za smanjenje zapreminske mase maltera je povećanje ukupne poroznosti maltera. Poroznost se može povećati:

■    veštačkim uvlačenjem vazduha u masu maltera primenom aeranata, i

■   spravljanjem maltera od minimalne količine veziva i agregata sa zrnima iste krupnoće.

U praksi se za dobijanje termoizolacionih maltera često koristi kombinacija “lakih” agregata i veštačkog povećanja poroznosti primenom aeranata.

Kao vezivo za termoizolacione maltere najčešće se primenjuju portland- kompozitni cementi klase 32.5 i hidratisani kreč, a poslednjih godina se izrađuju u varijanti složenih maltera uz primenu polimera.

Termoizolacioni malteri se najčešće nanose na spoljašnje površine fasadnih   zidova od elemenata od pečene gline, blokova od gas i peno-betona i šljako- betonskih blokova. Pre nanošenja termoizolacionih maltera potrebno je da se podloga pripremi na odgovarajući način u cilju sprečavanja “pregorevanja” i obezbeđenja zadovoljavajuće athezije.

Osnovna svojstva termoizolacionih maltera su posledica velike poroznosti i male zapreminske mase. Usled toga, termoizolacioni malteri imaju malu toplotnu provodljivost i niske mehaničke karakteristike. Orijentacione vrednosti osnovnih svojstava termoizolacionih maltera su:

■    zapreminska masa (300-1000 kg/m )

■    koeficijent toplotne provodljivosti (0.08-0.15 W/mK)

■    čvrstoće pri pritisku (do 1 MPa) i pri zatezanju (do 0.1 MPa)

■    koeficijent toplotnog izduženja (do 1.5 mm/m/1000C)

■    faktor otpora difuziji vodene pare (4-6)

Pored primene termoizolacionih maltera za toplotnu zaštitu fasadnih zidanih zidova novih objekata, ovi materijali mogu se uspešno primeniti za toplotnu “sanaciju” postojećih objekata.

Osnovni nedostatak većine termoizolacionih maltera je veliko upijanje vode, pa se ovaj problem u praksi rešava nanošenjem vodoodbojnih, paropropusnih premaza.