Stručni nadzor

Naš tim stručnka nudi usluge stručnog nadozora na svim radovima koji se izvode u toku izgradje, rekonstrukcija, adaptacija …

Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku grañenja objekta Na osnovu člana 120. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 47/2003),

Stručni nadzor odnosi se na:
1) pripremne radove;
2) grañevinske i grañevinsko-zanatske radove;
3) ugradnju instalacija, postrojenja i opreme;
4) druge radove koji se izvode u toku grañenja objekata.

Teamwork

Stručnim nadzorom obezbeñuje se naročito:

1) kontrola da li se grañenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu;
2) redovno i blagovremeno praćenje kvaliteta radova koji se izvode i provera da li se pri izvoñenju svih vrsta radova primenjuju uslovi i mere utvrñeni zakonom i drugim propisima, standardima i tehničkim normativima;
3) kontrola i provera kvaliteta izvedenih radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekata ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvoñenju
temelja, armature, oplate, izolacije i dr.); 4) kontrola kvaliteta materijala, instalacija, ureñaja, postrojenja i opreme koji se ugrañuju u objekat, odnosno koji se postavljaju i provera da li su isti snabdeveni potrebnim atestima, sertifikatima i drugom dokumentacijom kojom se dokazuje njihov kvalitet;
5) kontrola usklañenosti grañenja svih vrsta radova sa odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom na osnovu koga se vrši grañenje objekta i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja gradnje od glavnog projekta;
6) blagovremeno uočavanje promena uslova gradnje objekta i preduzimanje potrebnih mera u slučaju da ti uslovi utiču na dalje izvoñenje radova (promene vrste tla ili drugih parametara utvrñenih geotehničkim elaboratom i dr.);
7) proveravanje primene uslova i mera za zaštitu životne sredine i zaštitu susednih objekata, instalacija, ureñaja, postrojenja i opreme;
8) redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklañenosti te gradnje sa ugovorenim rokovima;
9) saradnja sa projektantom radi obezbeñenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvoñenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvoñenja radova.
Lice koje vrši stručni nadzor daje uputstva izvoñaču radova, sarañuje sa projektantom i projektantskim nadzorom u cilju obezbeñenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta i radova i sarañuje sa izvoñačem radova u pripremi projekta izvedenog objekta i rešavanju svih drugih pitanja koja se pojave u toku izvoñenja radova.

Stručni nadzor se obezbeñuje od početka grañenja objekta do njegovog završetka i izdavanja upotrebne dozvole i obuhvata sve faze grañenja. Lice koje vrši stručni nadzor odreñuje investitor, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice kome je investitor poverio vršenje stručnog nadzora (u daljem tekstu: nadzorni organ). Stručni nadzor se može obezbediti i za izvoñenje pojedinih radova na grañenju objekta, kao i nadzor od strane projektanta objekta. Nadzorni organ ima pravo da stalno prati i kontroliše izvoñenje radova na gradilištu, kao i na drugim mestima na kojima se izvode radovi za potrebe grañenja objekta. Sva zapažanja u toku vršenja nadzora, nadzorni organ upisuje u grañevinski dnevnik na propisan način.

Ako nadzorni organ u vršenju stručnog nadzora utvrdi da izvoñač odstupa od osnovne koncepcije grañenja, projektovanih detalja, predviñenih kvaliteta materijala koji se ugrañuju, ili u pogledu drugih elemenata koji bi uticali na kvalitet radova, utvrñenu vrednost objekta ili na produženje rokova izgradnje, o tome obaveštava investitora i izvoñača radova i preduzima druge mere u granicama svojih ovlašćenja.

Kada utvrdi nepravilnosti čije otklanjanje ne trpi odlaganje, nadzorni organ obaveštava nadležnog inspektora radi preduzimanja potrebnih mera (izdavanje izvoñaču radova naloga za preduzimanje neophodnih mera za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica, obustavljanje radova u svim slučajevima kada doñe do zaključka da se pri izvoñenju radova odstupa od tehničke dokumentacije i kada konkretna odstupanja mogu da budu od uticaja na nosivost, upotrebljivost, trajnost, cenu i ostvarivanje projektantskog koncepta objekta, ili mogu da dovedu do materijalne štete i ljudskih žrtava i dr.).

Ako je u toku izvoñenja radova neophodno odstupati od tehničke dokumentacije, nadzorni organ o tome obaveštava investitora, radi preduzimanja odgovarajućih mera. Nadzorni organ u toku vršenja stručnog nadzora pismeno konstatuje nad kojim radovima vrši stručni nadzor, uočene nedostatke pri izvoñenju radova, mere koje je preduzeo ili je na njih uputio izvoñača radova, odnosno odgovornog izvoñača radova, rokove koje je dao za njihovo otklanjanje, primedbe u pogledu kvaliteta i dinamike grañenja, kao i druge podatke koji su bitni za praćenje toka grañenja objekta. Podatke iz stava 1. ovog člana nadzorni organ unosi u grañevinski dnevnik. Grañevinski dnevnik overavaju svojim potpisom i pečatom nadzorni organ i odgovorni izvoñač radova.